Friday, August 6, 2010

  Iklan sekejap...part 2.

Sambungan...........................
7. ASBABUNNUZUL (sebab turun ayat)
  Penyusunan Asbabunnuzul ini mencakupi hal-hal berikut:


 i) Disusun berdasarkan lembar dari salah satu ayat atau beberapa ayat yg berkait.
ii) Mengutamakan periwayatan yg lebih tepat, dengan memperhatikan matan dari kandungan riwayat-riwayat tersebut.
iii) Sumber rujukan utama penyusunan Asbabunnuzul ini adalah kitab 'Lubabunnuqul Fi Asbabinnuzul' karya Jalaluddin As-Suyuti dan kitab 'Asbabunnuzul' Al-Wahidi.
iv) Sumber lain ialah:
  •  Kutubu Tis'ah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, MAlik dan Ad-Darimi).
  • Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, "Tafsir  Jalalain" Darul Fikr, Beirut.
  • Imamuddin Abu Al-Fida' Ismail Ibnu Katsir "Tafsir Al Qur'anul Al 'Adzim", Darul Fikr, Beirut.
  • Musthafa Ahmad Al-Maraghi, "Tafsir Al-Maraghi" Darul Fikr, Beirut.
  • Imam Qurthubi, "Tafsir Al-Qurthubi" Darul kutub Al-Arabiyah, Cairo.
  • Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, "Tafsir At-Thabari" Mustafa Al-Halabi, Cairo.
  • Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fathu Al-Bari" Mustafa Al-Halabi, Cairo.
  • An-Nawawi Al-Baghadi "Syarah Muslim' Al-Mishriyah, Cairo.
8. DOA-DOA DALAM AL-QURAN
  Al-Quran ialah kalam Allah sebagai pedoman bagi manusia. Di dalamnya mengandungi doa-doa yg diajarkan langsung oleh Allah untuk kita. Syaamil Al-Quran telah menandainya agar memudahkan anda bagi mengamalkan doa-doa tersebut.


9. MUKJIZAT AL-QURAN DAN SAQAFAH ISLAMIYAH
   Bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran yg dijelaskan secara sederhana sebagai kemudahan bagi anda umtuk memahami keagungan Al-Quran.

  Saqafah Islamiyah pula berisi penjelasan khusus mengenai ayat-ayat tentang ibadah, hukum-hukum, tanda-tanda kebesaran Allah, tempat bersejarah, tokoh dan wawasan keislaman.

10. INDEKS AL-QURAN ALFABETIK
   Indeks Al-Quran ini disusun berdasarkan berikut:
  •  Susunan Indeks Alfabetikmenggunakan metod penyusunan kamus bahasa.
  • Pencarian kata berdasarkan pada kata asal. Contohnya, anda mencari kata "menggali", maka anda dapat mencarinya pada kata "gali".
11. ATLAS AL-QURAN
   Atlas ini merupakan kumpulan peta atau tempat bersejarah yg diesebutkan di dalam Al-Quran. Ini memudahkan anda dalam memperoleh gambaran besar mengenai kebenaran Al-Quran. Dijelaskan dengan perbandingan nama-nama daerah tersebut sekarang dan pada masa lampau.

12. KISAH PARA NABI
   Kisah-kisah penuh hikmah di dalam Al-Quran dijelaskan secara sederhana untuk kemudahan anda. Dimulai dari perjalanan Nabi Adam a.s sehingga nabi Muhammad s.a.w. yg dilengkapi dengan kisah-kisah lain diletakkan berdampingan dengan atlas dan analisisnya.

13. ZIKIR AL-MA'SURAT
   Al-Ma'surat merupakan kumpulan wirid yg terdiri dari ayat-ayat pilhan dan lafaz-lafaz dari hadis Rasulullah s.a.w. yg biasa beliau amalkan dalam wiridnya.
   Tuntutan doa dan zikir yg baik tenrulah seprti yang ditunjukkan oleh Rasulullah kerana zikir -zikir di dalam Al-Ma'surat ini sanagt sesuai diamalkan oleh setiap muslim.
   Anda akan memperoleh manfaat dari aktiviti zikir dan doa Al-Ma'surat ini antaranya dengan zikir kita akan selalu mengingati dan berkomunikasi dengan Allah serta sentiasa merasakan kewujudan-Nya. Hal ini dikuatkan lagi dengan firman Allah, "kerana itu ingatlah kamu kepada-Ku nescaya Aku ingat (pula) kepadamu. "(QS Al-Baqarah, 2:152)


14. INTISARI AYAT
   Intisari ayat berisi penekanan penting salah satu ayat dari setiap halaman yg anda baca. Hal ini akan memberi kemudahan kepada anda bagi memperoleh gambaran denagn cepat mengenai halaman yg sedang anda baca.

15. LINKS TO RELATED ARTICLES
   Petunjuk-petunjuk untuk mempelajari lebih dalam tema pembahasa pada halaman yg sedang anda baca sebagai kemudahan untuk anda memahami dengan lebih mendalam.
  Berisi kitab-kitab rujukan yg dapat anda gunakan untuk memperoleh penjelasan yg lebih komprehensif. Dilengkapi pula dengan link ke halaman peta.
Add caption

Harga di pasaran ialah antara RM230-RM300 senaskhah.
Tetapi harga kami hanya RM180 sahaja!
Tempah sekarang sebelum kehabisan stok.

 Sila hubungi umi: 013-3623889
                       ida: 013-2083224
                      eni: 014-5002987

Jika perlukan maklumat lanjut, sila hubungi:
0 comment

 

Jom masak bersama anak-anak! Copyright © 2010 DapurAulad.blogspot.com